Foreningens historie

Husets Historie

 

Historisk baggrund:
 
I 1908 opførte Orlogsværftet på Frederiksholm, Holmen, en bygning, som skulle rumme Danmarks første egentlige kystradiostation. Radiostationen, som blev udvidet i 1915, betjente såvel Flåden som handelsflåden indtil slutningen af 1940erne, og bygningen anses for at være et vidnesbyrd om, og et enestående monument for, den
trådløse kommunikations pionertid. Efter politisk beslutning i 1991 om Flådens udflytning fra Holmen og nedlæggelse af Flådestation København blev Frederiksholm afhændet til brug for institutioner fra statslige styrelser samt udnyttelse til erhvervsformål og boliger. Selv om den gamle radiostation ikke var fredet, blev den af Planstyrelsen betegnet som “uundværlig i dansk bygningskultur”, ligesom den i bydelskortet for Christianshavn havde fået karakteristikken “høj 
bevaringsværdi”. Alligevel blev bygningen dømt til nedrivning eller afhændelse for at give plads til nybyggeri

Foreningen til bevarelse af Danmarks ældste radiostation.
En lille gruppe personer med interesse for radioens udvikling og historisk teknologi blev i 2000 opmærksom på den skæbne, der var tiltænkt radiostationen, og med det erklærede formål at bevare stationen ved flytning og genopførelse et andet sted dannede gruppen
Foreningen til bevarelse af Danmarks ældste Radiostation. Foreningen fik råderet over radiostationen, og ved en ihærdig indsats lykkedes det at opnå forsvarets tilladelse og støtte til flytning af radiostationen fra Frederiksholm til Nyholm. Stationen blev adskilt i to dele, og flytning til midlertidig placering på pladsen ved siden af Planbygningen gennemførtes i efteråret 2001. Med hjælp fra forsvarets myndigheder lykkedes det herefter foreningen at opnå relevante myndigheders tilladelse til at genopstille radiostationen på
A. H. Vedels Plads, Nyholm, i fornemt selskab med Mastekranen, Under Kronen og Rigets Flag. Og med velvillig støtte fra
A/B Schifters
Kvarter, Wolfs lindoliefabrik, Forsvare
t
og
A. P. Møller
og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål
blev genopførelse og renovering færdiggjort i oktober 2003.

 

Foreningens formål. Foreningens primære formål er at bevare den arkitektonisk unikke bygning for eftertiden. Dette formål er nu opfyldt. I forbindelse med arbejdet med genetablering af radiostationen blev foreningens bestyrelse opmærksom på søværnets samling af gammelt radioudstyr, hvori indgår udstyr fra radiostationens tidligste periode samt udstyr, som anses for at være helt enestående. Af interesse for sagen tilbød bestyrelsens medlemmer, som alle er radioamatører eller -teknikere, at renovere dette gamle radioudstyr. I forbindelse hermed opstod tanken om efter genetablering at indrette den gamle radiostation til museum for radiomateriel fra radioens pionertid omfattende såvel søværnets udstyr som udstyr, foreningen selv anskaffede. Søværnet har accepteret idéen og har stillet søværnets radioudstyr til rådighed.
Genindvielse af den gamle radiostationen fandt sted ved en lille højtidelighed den 22. oktober 2003 med deltagelse af ca. 80 personer. I sin tale takkede formanden for foreningen, Geert Willendrup, repræsentanter fra de mange myndigheder, institutioner og firmaer samt enkeltpersoner, som i hele forløbet har støttet projektet. Uden deres velvilje og hjælp ville dette projekt ikke have kunnet gennemføres.
Radiostationen som museum.
Der er lagt vægt på, at radiostationen også er et levende museum, som anvendes til undervisning og praktiske demonstrationer af radiokommunikationsudstyr anvendt af kystradiostationer og skibsradiostationer. Der er mulighed for at tilbyde særarrangementer til foreninger, skoleklasser m.fl. omfattende orientering om og demonstration af datidens radioudstyr.
Drift af radiostationen.
Driften foretages af Foreningen til bevarelse af Danmarks ældste Radiostation.
Medlemmer af foreningen varetager tilsyn og forestår rundvisninger og
demonstrationer af det apparatur, som udstilles i radiostationen.