Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for
Foreningen til bevarelse af Danmarks ældste Radiostation
(København Radio etableret 1908 på Holmen).

§ 1.
Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er ” Foreningen til bevarelse af Danmarks ældste Radiostation” .
Foreningens hjemsted er København.

§ 2.
Foreningens formål:

Foreningen har til formål at formidle kendskabet til den betydning Orlogsværftets kystradiostation, OXA, har haft for telekommunikationens udvikling i Danmark, samt arbejde for at bevare bygningen på Holmen og indrette den som et aktivt museum, der tjener som et vidnesbyrd om den tidligste danske trådløse æra. Museet skal ved foredrag, eksperimentelle demonstrationer o.l, tilbyde undervisningsinstitutioner og andre interesserede, indsigt i den historiske teknologi, som er fundamentet for vor nutidige telekommunikation.

§ 3.
Medlemsforhold:

Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens formand med angivelse af adresse og evt. telefonnummer.
Ved indmeldelse betales et gebyr fastsat af generalforsamlingen. Udmeldelse finder sted skriftligt til formanden.
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen kan under appel til generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte, beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet følgende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen.

§ 4.
Kontingent:

Foreningens økonomi hviler på indbetaling af kontingent fra medlemmerne. Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse. Foreningen kan søge tilskud fra fonde, offentlige tilskudsordninger m.v.

§ 5.
Generalforsamlingen:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tiden 1. marts – 31. maj. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.
Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal, være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar. Kun forslag der er på den udsendte indkaldelse kan behandles på generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af regnskab
Rettidigt indkommende forslag
Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer (på lige årstal)
Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor.
Eventuelt. Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig. Stemmeafgivelsen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan dog afgive stemmer i henhold til mere end en fuldmagt.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal (een over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer), med mindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke.
Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 6.
Foreningens ledelse:

Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer. Formanden og bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen udpeger en næstformand og en kasserer.
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Næstformanden varetager formandens hverv, når denne er fraværende.
Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftlig, senest 8 dage før mødet, med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller et medlem af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 20 dage efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Bestyrelsens afgørelser træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden, og et bestyrelsesmedlem er tilstede.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 7.
Økonomi, regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Foreningens regnskab føres af kassereren

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksomhed på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

§ 8.
Tegningsregler og hæftelse:

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og næstformanden. Ved optagelse af lån og ved salg / pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9.
Vedtægtsændringer:

Til ændring af nærværende vedtægter, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10.
Opløsning af foreningen:

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte medlemmer.
Ved foreningens opløsning overføres de af foreningen ejede effekter samt en eventuel formue til andre bevaringsformål inden for den ældste radioæra, bestemt af bestyrelsen.

§ 11.
Voldgift:

Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger en, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger.
Eventuelle udgifter vedrørende voldgift afholdes af den part voldgiften går imod.

Vedtaget på generalforsamlinger: 4.7.2000, 5.3. 2001, 28. 5. 2002, 3.5.2005, 11.5.2010 og
22.5. 2012.